Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
 • Facebook Plotterpatronen
 • Facebook Glittermotieven
 • Glitter Glamour
 • Hotfix Hobby

Algemene voorwaarden

Advertentie voorwaarden Glittermotifs/Plotterpatronen in beheer door Glitter Glamour Fournituren VOF

Artikel 1. Definities

 • Glittermotifs/Plotterpatronen, in beheer door Glitter Glamour fournituren VOF, nader de benoemen als Glitter Glamour, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer. 27288400  gevestigd te Rotterdam en Adverteerder de mogelijkheid biedt op haar Websites te adverteren door middel van het plaatsen van banners
 • Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, welke wenst te adverteren op en via de Websites van Glitter Glamour.
 • Advertentiemogelijkheid: de door Glitter Glamour aan Adverteerder aangeboden advertentiemogelijkheden op en via de Website en beperkt tot uitsluitend banners.
 • Advertentiemateriaal: de banners in .jpeg met een maximale grootte van 224 pixels.
 • Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 • Website: de website van Glitter Glamour, www.glittermotifs.nl en www.plotterpatronen.nl  waarop de Advertentiemogelijkheden  in de vorm van banner plaatsing worden geboden.
 • Webshop: het gedeelte van de Website waarop de banners van Glitter Glamour en Adverteerder worden getoond aan consumenten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Glitter Glamour en Adverteerder krachtens welke Glitter Glamour de Dienst zal uitvoeren. Deze overeenkomst is via de mail, maar wordt bevestigd door middel van een definitieve factuur. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Glitter Glamour en Adverteerder.
 • Eventuele door Adverteerder aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst. Glitter Glamour wijst dergelijke voorwaarden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand. 

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 • Glitter Glamour zal een prijs opgeven per email waarin zij onder andere aangeeft welke Advertentiemogelijkheden bij de Dienst inbegrepen zijn, wat de specificaties van het Advertentiemateriaal zijn, wat de aanvangs-/einddatum van de Dienst zijn, welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn en hoe dit bedrag dient te worden voldaan. Uitsluitend de in de email aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.
 • Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Glitter Glamour, tenzij anders is aangegeven in de offerte.
 • Adverteerder dient de offerte schriftelijk via de email te aanvaarden. Indien Adverteerder dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt dat Glitter Glamour werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
 • Indien Adverteerder het aanbod van Glitter Glamour langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Glitter Glamour onverwijld langs elektronisch weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Adverteerder de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • Glitter Glamour heeft het recht, zonder opgaaf van reden Adverteerder te weigeren of te verwijderen als adverteerder 48 uur. Eventuele ontvangen bedragen worden geretourneerd.
 • Glitter Glamour zal zich na tot de totstandkoming van de Overeenkomst inspannen de overeengekomen Dienst te leveren aan Adverteerder. Glitter Glamour geeft geen garanties over de met de Dienst te behalen resultaten.
 • Degene die de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van de Dienst Glitter Glamour aangaat namens Adverteerder verklaart bevoegd te zijn dergelijke rechtshandelingen voor Adverteerder te verrichten. 

Artikel 4 Plaatsing Advertentiemateriaal Banner

 • Adverteerder dient het Advertentiemateriaal ten behoeve van de door Glitter Glamour te leveren Dienst uiterlijk per e-mail aan te leveren op de tussen Partijen vastgestelde datum. Indien geen aanleverdatum is overeengekomen dient Adverteerder het Advertentiemateriaal, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de Dienst per e-mail aan te leveren aan Glitter Glamour Indien na de aanleverdatum het Advertentiemateriaal wordt aangepast en/of uitgebreid door Adverteerder zal Glitter Glamour dergelijke aanpassingen binnen zeven werkdagen doorvoeren.
 • Indien Adverteerder het Advertentiemateriaal niet op de afgesproken datum of –

indien van toepassing – binnen de in  besproken termijn aanlevert is dit voor eigen rekening- en risico van Adverteerder. Glitter Glamour is in dit geval niet gehouden de einddatum van de Dienst en/of de Overeenkomst aan te passen.

 • Adverteerder dient het Advertentiemateriaal aan te leveren  conformde door Glitter Glamour gespecificeerde voorschriften en eventuele andere specificaties.
 • Indien Adverteerder het Advertentiemateriaal niet aanlevert conform de door Glitter Glamour in de offerte en/of op de Website gespecificeerde technische voorschriften en eventuele andere specificaties zal de Dienst pas worden geleverd maximaal tien werkdagen nadat het juiste Advertentiemateriaal is ontvangen door Glitter Glamour. Glitter Glamour is in dergelijke gevallen niet gehouden de einddatum van de Dienst en/of de Overeenkomst aan te passen.
 • Indien Adverteerder niet voldoet aan artikel 6.1 en/of 6.4 behoudt Glitter Glamourzich het recht voor het Advertentie-materiaal niet te plaatsen. Het niet naleven van deze artikelen ontslaat Adverteerder echter niet van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.
 • Glitter Glamour is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Adverteerder lijdt door het niet naleven van artikel 5.1 t/m 5.4.
 • Indien niet anders is overeengekomen bepaalt Glitter Glamour de plek en de volgorde van het Advertentie-materiaal op de Website.
 • Indien met Adverteerder een speciale plek op de Website is overeengekomen waar hetAdvertentie-materiaal van Adverteerder wordt getoond zijn hieraan extra kosten verbonden. Glitter Glamour behoudt zich echter te allen tijde het recht voor de volgorde waarin en de plek waar het Advertentie-materiaal wordt getoond op de Website aan te passen indien zij dit noodzakelijk acht.
 • Het is Glitter Glamour niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het Advertentie-materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Adverteerder.
 • Indien Glitter Glamour een redelijk vermoeden krijgt van, dan wel tot het besef komt dat door Adverteerder aangeleverde Advertentiemateriaal in strijd is met de wet of deze Overeenkomst dan heeft Glitter Glamour eenzijdig het recht om dit te wijzigen, te weigeren, te verwijderen. Glitter Glamour hoeft hierover geen overleg te voeren met Adverteerder. In geen geval is Glitter Glamour aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen. 

Artikel 5. Inhoud Advertentie-materiaal

 • Advertentie-materiaal mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of de Nederlandse Reclame Code. In het bijzonder mag het Advertentie-materiaal, indien niet anders is overeengekomen:

–      niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn,

–      niet adverteren voor aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of financiële dienstverlening, tenzij Adverteerder kan aantonen over de benodigde vergunningen te beschikken dan wel onder een wettelijke uitzondering dienaangaande te vallen,

–      geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden,

–      geen watermerken bevatten,

–      naar het oordeel van Glitter Glamour niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere - niet in deze Overeenkomst voorziene - redenen niet geschikt voor de Website zijn.Advertentiemateriaal dient tevens vrij te zijn van fouten en virussen.Adverteerder verklaart alle van toepassing zijnde vergoedingen aan derden (bijvoorbeeld de vergoeding die dient te worden voldaan aan Buma/Stemra in het geval er gebruik wordt gemaakt van muziek bij video-advertising) te hebben voldaan en vrijwaart Glitter Glamour voor claims van derden wegens het niet voldoen van de betaling.

Adverteerder staat in voor de juistheid van de informatie en mededelingen in hetAdvertentiemateriaal en vrijwaart Glitter Glamour voor claims van derden die in verband hiermee kunnen ontstaan. Adverteerder verklaart dan ook volledig verantwoordelijk te zijn voor de, indien van toepassing, inhoud van het Advertentiemateriaal en de inhoud van de Website waarnaar het Advertentiemateriaal verwijst.

 • Indien het Advertentiemateriaal voorzien is van invoermechanismen voorpersoonsgegevens (zoals een veld waarin een gebruiker een e-mailadres of telefoonnummer kan invullen), dient Adverteerder het Advertentiemateriaal tevens te voorzien van een werkende verwijzing naar een privacyverklaring waarin op afdoende wijze wordt uitgelegd hoe deze persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Adverteerder vrijwaart Glitter Glamour voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door Adverteerder aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
 • Glitter Glamour hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening het materiaal van Adverteerder strijdig is met de Nederlandse wet en het in deze Overeenkomst bepaalde. Als een klacht naar het oordeel van Glitter Glamour gerechtvaardigd is, zal Glitter Glamour het materiaal direct verwijderen of ontoegankelijk maken. Tevens is Glitter Glamour gerechtigd persoonsgegevens van Adverteerder te verstrekken aan de melder of bevoegde instanties. Glitter Glamour zal Adverteerder op de hoogte houden over het verdere verloop van de procedure.
 • Bij iedere schending van het in dit artikel bepaalde door Adverteerder is Adverteerder een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, onverminderd het recht van Glitter Glamour om de door de schending veroorzaakte schade vergoed te krijgen door Adverteerder.
 • Glitter Glamour behoudt zich het recht voor verzoeken van Adverteerder tot het wijzigen van het Advertentiemateriaal na plaatsing te weigeren. 

Artikel 6. Onderhoud, storingen en overmacht

 • Glitter Glamour heeft het recht om de Dienst en haar Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Glitter Glamour zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Adverteerder indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Glitter Glamour is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.Glitter Glamour heeft het recht de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Glitter Glamour proberen Adverteerder daarvan op de hoogte te stellen. Het is niet mogelijk om alleen voor Adverteerder van een bepaalde aanpassing af te zien. Glitter Glamour is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie,oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Glitter Glamour door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet van Glitter Glamour kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze Overeenkomst door Glitter Glamour worden opgeschort, dan wel deze Overeenkomst voor de toekomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Glitter Glamour zal zich inspannen Adverteerder over de verwachte duur van de overmacht te informeren. Overmacht ontslaat Adverteerder niet van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.
 • In het geval dat de uitvoering van de Overeenkomst wegens overmacht wordt opgeschort kan Glitter Glamour, indien zij dit redelijk acht, de aanvangs-/einddatum van de Overeenkomst of van de Dienst verschuiven. Een en ander is afhankelijk van de duur van de overmachtsituatie.

 Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • Glitter Glamour noch haar hulppersonen zijn aansprakelijk voor enige indirecte schade die Adverteerder of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • De aansprakelijkheid van Glitter Glamour voor directe schade geleden door Adverteerder, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte van het op jaarbasis door Adverteerder aan Glitter Glamour verschuldigde bedrag.
 • Adverteerder vrijwaart Glitter Glamour voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.
 • Glitter Glamour is nimmer aansprakelijk voor schade die is toe te schrijven aan handelen of nalaten van toeleveranciers, afnemers of anderen dan Glitter Glamour zelf.

Artikel 8. Prijzen en betalingsvoorwaarden Artikel betalingsvoorwaarden

 • De betalingsverplichting van Adverteerder gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt. Tenzij anders is overeengekomen, betaalt Adverteerder Glitter Glamour bij vooruitbetaling voor de te leveren diensten en inspanningen.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Glitter Glamour zal voor het door Adverteerder verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Adverteerder. De betalingstermijn van deze factuur is voor de start van het nieuwe kwartaal, waarin de verlenging zal gaan plaatsvinden.
 • Over vooruitbetaalde bedragen van Adverteerder is Glitter Glamour geen rente of andere vergoeding aan Adverteerder verschuldigd. Vooruitbetaalde bedragen worden niet terugbetaald.
 • Glitter Glamour is gerechtigd bij een niet-tijdige of onvolledige betaling incassomaatregelen te nemen. In dat geval is Adverteerder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Adverteerder wordt gelegd, Adverteerder overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • In bovenstaande gevallen heeft Glitter Glamour voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestellingof rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoedingvan schade voor Adverteerder die hierdoor mocht ontstaan. 

Artikel 9. Duur, opschorting en beëindiging

 • Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst per direct te ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen, echter alleen nadat de Partij die wenst te ontbinden eerst de wederpartij per post in gebreke heeft gesteld,met vermelding van een redelijke termijn tot nakoming, en de wederpartij desondanks tekort blijft schieten. Dit recht bestaat niet wanneer de tekortkoming zodanig klein is dat ontbinding op die grond onredelijk zou zijn.
 • Glitter Glamour zal na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet overgaan tot restitutie van reeds betaalde bedragen.
 • Glitter Glamour is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Adverteerder op te schorten als het vermoeden bestaat dat Adverteerder in strijd handelt met de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Glitter Glamour tot enige schadevergoeding is gehouden.

 Artikel 10. Geheimhouding

 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk ofwanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens opaan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 Artikel 11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden en Overeenkomst

 • Glitter Glamour behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aante vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking. Glitter Glamour zal Adverteerder schriftelijk op de hoogte stellen van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijd worden doorgevoerd.
 • Indien Adverteerder een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. De opzegging dient door Glitter Glamour uiterlijk ontvangen te zijn op de ingangsdatum van de wijziging.
 • Wijzigingen aan de Overeenkomst die niet vallen onder een wijziging van de algemene voorwaarden kunnen alleen na schriftelijke instemming van beide Partijen worden doorgevoerd.

 Artikel 12. Slotbepalingen

 • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.
 • Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
 • geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan debedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • Als Adverteerder Glitter Glamour een bericht stuurt, geldt de door Glitter Glamour ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Adverteerder kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 • Adverteerder staat in voor de juistheid van de door hem opgegeven contactgegevens.
 • Indien enige voor Glitter Glamour relevante gegevens betreffende Adverteerder veranderen, zal Adverteerder Glitter Glamour hier onverwijld over informeren via de door Glitter Glamour aangewezen kanalen.
 • Glitter Glamour is gerechtigd naam en logo van Adverteerder te gebruiken in promotionele activiteiten en communicatie van Glitter Glamour.
 • Adverteerder is, na uitdrukkelijke toestemming van Glitter Glamour, gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten waaronder deze overeenkomst valt van haar overneemt. Glitter Glamour heeft hiervoor geen toestemming van Adverteerder nodig.
 • Klachten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Adverteerder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, schriftelijk bij Glitter Glamour en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend. Indien Adverteerder de klacht niet tijdig bij Glitter Glamour indient, vervalt elke aanspraak jegens Glitter Glamour.